مردان باید پوشیدن جراب(جوراب) سفید را فراموش کنند

مردان باید پوشیدن جراب(جوراب) سفید را فراموش کنند

میدانید حداقل ده سال میشود که در ذهن داشتم تا درین مورد بنویسم ولی فرصت یاری نمیکرد چون اکثر دوستان، نطاقان و گویندگان حتی داکتران و سایر افراد در افغانستان جراب سفید را با پطلون و لباس رسمی میپوشند

این یک قاعده همیشگی است که مردان نباید جراب سفید بپوشند ، طوریکه همیشه بایدکمربند و کفش تان یک سیت باشد و یا حداقل با هم از لحاظ رنگ همخوانی داشته باشد.

۹۰ فیصد مردان لباس سفید نمیپوشند، با پطلون نخی و دریشی رسمی هیچگاهی نباید جراب سفید پوشید.

جراب سفید را میتوان فقط با لباس ورزشی و کرمچ پوشید.

مردان باید از جراب های خاکستری، سرمه ای و سیاه استفاده کنند و نباید با رنگ لباس شان مغایرت داشته باشد چون واقعا خنده اور و مسخره معلوم میشود.

جراب سفید با لباس افغانی هم شاید در بعضی موارد همخوانی داشته باشد ولی به نظر من در مهمانی و محافل رسمی نباید هیچگاهی جراب سفید داشت چون لکه و الودگی در ان بوضاحت دیده میشود.

میدانید سال های گذشته چند تن از اعضای رهبری یک شفاخانه جراب سفید میپوشیدند، اعصاب داکتران زمانیکه بالای رهبری شفاخانه خراب میشد به طعنه میگفتند همو جراب سفید پوشای منزل پنج

ازین پست من دوستان ازرده نشوند، من مشاور مد و فشن نیستم ولی خواستم حرف دل خود را با شما شریک سازم چون زمانیکه حتی نخبگان وطن را با جراب سفید میبینم کم خجل زده میشوم.

بحت و ابراز نظر ازاد است!ا

حرمت اسد ژرفبین حبیبی