انسان ها در فضا
دانستنی ها

این سوال همیشه فکر مرا دگرگون می ساخت وقتی در سریال ها و فلم میدیدم‌ انسان ها در فضا معلق میشود با خود میگفتم چی بلائی بر سرش میاید ؟

این سوال همیشه فکر مرا دگرگون می ساخت وقتی در سریال ها و فلم میدیدم‌ انسان ها در فضا معلق میشود با خود میگفتم چی بلائی بر سرش میاید ؟ در مورد سئوال قبل باید