سرگرمی ها

مردان باید پوشیدن جراب(جوراب) سفید را فراموش کنند

مردان باید پوشیدن جراب(جوراب) سفید را فراموش کنند میدانید حداقل ده سال میشود که در ذهن داشتم تا درین مورد بنویسم ولی فرصت یاری نمیکرد چون اکثر دوستان، نطاقان و گویندگان حتی داکتران و سایر